Vés al contingut (premeu Retorn)

Àmbits, Mètodes i Tècniques

Àmbits

Els àmbits de recerca i transferència de tecnologia i coneixement de LERMA són la Resistència de Materials i les Estructures, en el sentit més ampli. Es concreta en l’anàlisi, disseny, càlcul i optimització d’elements resistents, components estructurals i estructures; especialment en comportaments complexes, fenòmens d’inestabilitats, estructures lleugeres, mesures i verificacions experimentals; i buscant sempre l’aprofundiment en el coneixement i la innovació de conceptes i d’aplicacions.

Els sectors en que LERMA ha col·laborat amb empreses i institucions són molt variats: maquinària lleugera i pesada, vehicles, prestatgeries, construcció, manutenció, mesura, biomecànica, bioenginyeria, energies renovables, energia nuclear, etc.

Mètodes i Tècniques

 • Mètodes analítics clàssics
  • Elasticitat lineal
  • Resistència de materials
  • Teoria d'estructures
 • Simulació numérica (Métode dels elements finits)
  • Anàlisi lineal
  • Anàlisi amb no linealitats geomètriques i de material
  • Anàlisi dinàmica
 • Assiag de materials
  • Assaigs estàtics (tracció, compressió, flexió, etc.)
  • Assaigs a fatiga
  • Assaigs de impacte
  • Assaigs estàtics, cíclics i a fatiga
  • Control per desplaçament, deformació o força
 • Assaig de components
  • Elements estructurals
  • Elements d'instal·lacions
  • Components d'automoció
  • Peces i components
 • Anàlisi experimental de tensions i deformacions
  • Galgues extensomètriques
  • Mesura elèctrica de paràmetres mecànics (força, parell, pressió, desplaçament, gir, etc.)

Instal·lacions i equips

Máquina servo-hidràulica, amb control per computador (MTS)

MTS.jpg
 • Model 810
 • Máquina servo-hidràulica d'assaigs universal, estàtica i dinàmica
 • Assaigs de compressió, tracció, flexió, a fatiga i cíclics
 • Capacitat màxima ± 250 kN
 • Longitud máxima de la mostra 1100 mm
 • Control mitjançant computador
Bancada d'assaigs multifunció

bancada_multi.JPG
 • Capacitat màxima  ±100 kN
 • Dimensions màximes 1500x1680x1800 m
 • Bancada per assaig de components de tamany mitja, en un
  o més eixos, estàtics i dinàmics
INSTRON


INSTRON.jpg
 • Model 3366
 • Màquina electromecànica d'assaigs universal, estàtica
 • Capacitat màxima  ±10 kN
 • Longitud màxima de mostra 400x720 mm
 • Assaigs de tracció i compressió i flexió
Marc de càrregues

MC-anclat-amb-llossa.jpg
 • Marc d'assaigs ancorat a llosa de formigó
 • Capacitat màxima 400 kN
 • Mostres:
  amplada màxima 3 m
  alçada màxima 3 m
  llargada màxima 12 m

Marc de càrreques longitudinal

MC-longitudinal.jpg
 • Marc longitudinal per assaig a compressió de puntals i
  estructures lleugeres, graduable a diferents longituds
 • Capacitat màxima 200 kN
 • Longitud màxima 7 m
 • Amplada màxima 1,5 m

Banc d'assaig biaxial

Copia de Plac base.JPG
 • Marc d'assaig biaxial
 • Capacitat axial: 400 kN (compressió)
 • Capacitat transversal: ±200 kN
 • Mesura de desplaçaments i rotacions
 • Assaig d'elements a compressió - flexió

Sistemes d'adquisició de dades


sistema d’dquisicio de dades.JPG
 • Tres unitats
  Sistema d'adquisició de dades basat en PC amb plaques ADVANTECH,
  PC de 816 de 16 bit. Captura fins a 100kS/s.
  Controlades amb software propi i LABview, destinades a la conexió i
  captura de dades.

Amplificadors HBM


amplificadors-HBM.jpg
 • Model MGC PLUS (3 unitats)
 • Equip d'extensometria de 6 canals, en grup de 2
 • Galgues resistives o inductives amb configuració de mig pont o
  pont complet
 • Programació digital
 • Sortida analògica de senyal de ±10 V
 • Possiblitat de connexió amb PC


Sistema multicanal HBM


sistema-multicanal.jpg
 • Model UPM 60
 • Equip d'extensometria de 40 canals multiplexats
 • Galgues extensomètriques en diferents configuracions
 • Permet sortida de dades amb paper (miniimpressora) o connexió
  amb PC per mitjà de port IEEE 488 o GPIB

Sensor d'esforços

sensors d’esforços.JPG
 • Conjunt de sensors per a mesura d'esforços
  - Forces (de 100 N a 500 kN)
  - Parells (de 10 Nm a 800 Nm)
  - Pressions (de 300 bar)

Sensor de corriments

sensors de corriments.JPG
 • Conjunt de sensors per a mesura de corriments
  - Desplaçaments (de 2mm a 500 mm)
  - Angles (± 5º)

Centre de càlcul


centre de calcul.JPG
 • Total de 5 ordinadors, tots amb conexió a xarxa
 • Software especific de càlcul i disseny per aplicacions de recerca:
  SOLIDWORKS, AUTOCAD, ANSYS, COPRA, ...